Bezpieczeństwo na budowie – inwestycja, która procentuje

Kontrole w zakresie bezpieczeństwa pracy wykazują, że branżą w której odnotowuje się bardzo dużą o ile nie największą ilość wypadków jest budownictwo. Często okazuje się, że przepisy BHP nie są przestrzegane w wystarczającym zakresie. Pracownicy pracujący na wysokościach, którzy nie są zabezpieczeni przed upadkiem ponoszą najwyższy poziom ryzyka zawodowego. Podobnie jest z osobami zajmującymi się ociepleniem budynków w szczególności w obecnym okresie jesienno-zimowym. Prace prowadzone z prowizorycznych rusztowań znacznie podwyższają ryzyko urazu. Co więcej, pracownicy często nie posiadają odpowiednich środków ochrony indywidualnej przez co ryzyko wypadków i urazów zwiększa się.

Wśród najczęstszych przyczyn wypadków w sektorze budownictwa wyróżnia się:

* brak środków ochrony indywidualnej;
* lekceważenie zagrożenia przez poszkodowanego;
* nieznajomość zagrożenia przez poszkodowanego;
* brak nadzoru;
* zaskoczenie niespodziewanym zdarzeniem;

Do najczęstszych nieprawidłowości z zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy należą:

* brak ochron zbiorowych chroniących przed upadkiem z wysokości;
* niestosowanie przez pracowników środków ochrony indywidualnej;
* nieprawidłowo wykonane rusztowania;
* brak zabezpieczenia i oznakowania stref niebezpiecznych;
* nieprawidłowo wykonane i zabezpieczone wykopy;

Negatywnymi i niestety częstymi zjawiskami są: brak nadzoru na przestrzeganiem przepisów BHP, niskim poziom wiedzy z zakresu BHP oraz niewłaściwy system szkoleń. Ponadto niewłaściwa organizacja pracy oraz narzucanie wykonawcom bardzo krótkich, a nawet nierealnych terminów na wykonanie pracy dodatkowo pogarsza sytuację.
Grupą najbardziej narażoną na niebezpieczeństwa są osoby nowo zatrudnione i pracujące nie dłużej niż 1 rok. Ta grupa stanowi ponad 30% ogółu poszkodowanych, a źródła wysokiego odsetka wypadkowości należy doszukiwać się w braku właściwego przygotowania zawodowego, przejścia niewłaściwego szkolenia z zakresu BHP, dopuszczenia się wykonywania prac niebezpiecznych oraz pozostawania bez nadzoru podczas wykonywanych robót.

Zdecydowaną większość wypadków można byłoby uniknąć poprzez zastosowanie się do kilku podstawowych zasad:

* pracownicy wykonujący pracę na wysokościach powinni być odpowiednio zabezpieczeni przed upadkiem (np. ubranie szelek bezpieczeństwa);
* miejsce budowy musi być oznaczone w sposób widoczny oraz zabezpieczone przed wejściem niepowołanych osób;
* każdy pracownik powinien nosić środki ochrony indywidualnej dobrane w zależności od rodzaju i stopnia zagrożeniał
* każdy z pracowników musi przejść szkolenie BHP zapoznające go z niebezpiecznymi warunkami pracy i sposobem zachowania się w razie zagrożenia;
* rusztowanie muszą być odpowiednio rozłożone, przymocowane i stabilne, natomiast wykopy zabezpieczone balustradami zabezpieczającymi przed wpadnięciem;
* nadzór powinien być sprawowany nad każdym pracownikiem.

Aby uniknąć wypadków, warto wprowadzić kilka dobrych praktyk w życie. Pierwszym krokiem jest przeprowadzenie należytej i wystarczającej oceny ryzyka zawodowego. Należy zapewnić ograniczenie zagrożeń pracowników oraz osób które mogą znaleźć się w pobliżu np. przechodniów. Następnym krokiem jest oszacowanie istniejącego ryzyka zawodowego z uwzględnieniem dostępnych środków ochronnych. Środki ochrony indywidualnej powinny być dostosowane do wszystkich norm uwzględniając zagrożenia na danym stanowisku. Jeżeli nawsuwają Ci się jakiekolwiek pytania związane z doborem odpowiednich środków ochrony skontaktuj się z jednym z naszych specjalistów – z pewnością odpowie na wszystkie Twoje pytania.

Dodaj komentarz