SECURA 3100

PÓŁMASKA SECURA 3100 Z NAGŁOWIEM TRZYCZĘŚCIOWYM

Opis

Półmaska SECURA 3100 po skompletowaniu z odpowiednimi elementami oczyszczającymi, których wyłącznym producentem jest firma SECURA B.C. Sp. z o.o., stanowi sprzęt ochrony układu oddechowego przed szkodliwymi substancjami występującymi pod postacią: aerozoli (pyły, dymy, mgły), par i gazów oraz obu tych postaci łącznie.

Wymagania

Wyrób spełnia wymagania zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG. Wyrób spełnia wymagania normy zharmonizowanej: PN-EN 140:2004 (EN 140:1998)

Budowa półmaski:budowa półmaski 3100

1. Taśma nagłowia
2. Korpus
3. Zapinki z otworem
4. Pierścień z zaczepami
5. Płatek (membrana) zaworu wydechowego
6. Pokrywa zaworu wydechowego
7. Płaskowniki nagłowia
8. Klamerka
9. Wkładka zaworowa
10. Płatki (membrany) zaworów wdechowych
11. Zapinka z zapadką
12. Zawleczka

Konserwacja

Półmaska SECURA 3100 wymaga niewielkiego zakresu konserwacji, jakkolwiek po każdym użyciu zaleca się jej oczyszczenie. Zwykłe czyszczenie można wykonać przez wytarcie ściereczką specjalnie przeznaczoną do sprzętu ochrony osobistej.
Jeżeli potrzebne jest bardziej dokładne oczyszczenie należy najpierw rozłożyć półmaskę, zdejmując elementy oczyszczające, nagłowie i inne części. Oczyścić i odkazić półmaskę i pozostałe elementy
(za wyjątkiem elementów oczyszczających) używając ciepłej wody z mydłem (< 50°C), przetrzeć do czysta miękką ściereczką, spłukać w czystej wodzie i wysuszyć strumieniem czystego powietrza.
Nie stosować środków zawierających lanolinę, lub inne oleje, albo rozpuszczalniki. Części półmaski, a szczególnie zawór wydechowy i jego gniazdo powinny być sprawdzane po każdym użyciu. Jeżeli
zauważone zostanie jakiekolwiek uszkodzenie, element powinien być zdjęty i zastąpiony nowym.

Przechowywanie

Półmaskę należy przechowywać w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniami mechanicznymi, w pomieszczeniach suchych, pozbawionych szkodliwych par i gazów, zapewniających utrzymanie temperatury – 5°C +40°C i wilgotności względnej poniżej 80%. Półmaska nie powinna być przechowywana razem z substancjami toksycznymi, wydzielającymi
nieprzyjemne zapachy i działającymi agresywnie na materiały, z których jest wykonana.

Trwałość

Półmaska zachowuje parametry użytkowe przez okres 5 lat przechowywania w opakowaniu fabrycznym.
Producent gwarantuje czas bezpiecznego użytkowania półmaski po rozpakowaniu przez okres 3 lat, jednak nie dłużej niż 5 lat od daty produkcji.