SECURA 3031 A2

POCHŁANIACZ GAZÓW I PAR SECURA 3031 A2

Opis

Pochłaniacze 3031 A2, po skompletowaniu z półmaską lub maską, chronią układ oddechowy przed parami i gazami organicznymi, których temperatura wrzenia jest wyższa niż 65°C, przy łącznym objętościowym stężeniu nie przekraczającym wartości 0,5%.

Najczęściej spotykane substancje, przed którymi chronią pochłaniacze 3031 A2:
aldehydy, alkohole, benzen, benzyna, bezwodnik octowy, bromek: etylu, metylu; chlorki: allilu, butylu, etylenu, izopropylu, winylu; chlorobenzen, chloroform, cykloheksan, cykloheksanol, cykloheksanon, cykloheksen, czterochlorek węgla, czterochloroetan, czterochloroetylen, dioksan, dwubromoetan, dwuchlorobenzen, dwuchloroetylen, dwuchloronitroetan, dwuchloropropan, dwuetyloketon, dwupropyloketon, epichlorohydryna, estry, etery, etylobenzen, freon, heptan, glikol metylowy, kamfora, ksylen, kwas octowy, lizol, merkaptany, metylobutyloketon, mocznik, nafta, naftalen, nikotyna, nitrobenzen, nitrogliceryna, nitropropan, nitrotoluen, octan amylu, octan etylu, octan winylu, ozon, styren, terpentyna, tetralina, tetrahydrofuran, tiofen, tlenek mezytylu, toluen, trójchlorometan, trójchloroetylen oraz opary asfaltu, smoły, pokostu i inne.

Charakterystyka

Pochłaniacz 3031 A2 wykonany jest z tworzywa sztucznego koloru czarnego. W dolnej części pochłaniacza znajduje się łącznik umożliwiający połączenie z częściami twarzowymi półmasek lub masek, posiadającymi złącza typu bagnetowego:

W górnej części pochłaniacza znajduje się łącznik umożliwiający połączenie z filtrami serii 3000:

Pochłaniacz 3031 A2 w połączeniu z filtrami SECAIR serii 3000 tworzy filtropochłaniacz, np. A2P3.
Na bocznej powierzchni naklejona jest brązowa etykieta zawierająca informacje o wyrobie. Pochłaniacze pakowane są po 2 szt. w hermetycznych opakowaniach barierowych.

Konstrukcja

Pochłaniacz 3031 A2 wykonany jest z:
• materiał pochłaniający – węgiel aktywny
• obudowa (puszka) – polipropylen

Wymagania

Pochłaniacze 3031 A2 są zgodne z:

  • przepisami dyrektywy Rady 89/686/EWG wprowadzonej w Polsce na mocy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku (Dz. U. nr 166, poz. 1360) i rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 roku (Dz. U. z 2005 r. Nr 259, poz. 2173) zastępującego z dniem 1 stycznia 2006 roku rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2003 roku (Dz. U. Nr 80, poz. 725).
  • europejska normą zharmonizowana EN 14387:2004 + A1:2008 (PN-EN 14387:2004 + A1:2008)

Instrukcja mocowania

1. Wyjąć pochłaniacze z opakowania;
2. Sprawdzić dane identyfikacyjne (kolor kodu, oznaczenie literowe), by upewnić się, że dobrane pochłaniacze 3031 A2 są właściwe dla danego zastosowania;
3. Połączyć pochłaniacz z półmaską tak, aby znacznik na złączu bagnetowym znalazł się na wysokości mocowania krzyżaka półmaski;
4. Przekręcić do oporu, w kierunku ruchu wskazówek zegara.

Przechowywanie

Pochłaniacze należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, pozbawionych szkodliwych par i gazów, zapewniających utrzymanie temperatury −5 °C – +40 °C i wilgotności względnej ok. 80%. Pochłaniacze nie powinny być przechowywane razem z substancjami toksycznymi i działającymi agresywnie na materiały, z których są wykonane lub wydzielającymi nieprzyjemne zapachy. Przed użyciem pochłaniacze powinny być przechowywane tylko w oryginalnych opakowaniach.

Trwałość

Producent gwarantuje zachowanie parametrów użytkowych pod warunkiem przechowywania szczelnie zapakowanych pochłaniaczy (opakowanie fabryczne) przez okres 5 lat od daty produkcji.