SECURA 3025 ABEK1

POCHŁANIACZ WIELOGAZOWY

Opis

Pochłaniacze 3025 ABEK1, po skompletowaniu z półmaską lub maską, chronią układ oddechowy przed gazami organicznymi i nieorganicznymi, parami i gazami substancji organicznych, parami i gazami kwaśnymi, amoniakiem i jego pochodnymi organicznymi a także mieszaninami w/w substancji. Dopuszczalne stężenie par i gazów wynosi 0.1% obj.

Najczęściej spotykane substancje, przed którymi chronią pochłaniacze 3025 ABEK1:

Substancje z grupy A: aldehydy, alkohole, benzen, benzyna, bezwodnik octowy, bromek: etylu, metylu; chlorki: allilu, butylu, etylenu, izopropylu, winylu; chlorobenzen, chloroform, cykloheksan, cykloheksanol, cykloheksanon, cykloheksen, czterochlorek węgla, czterochloroetan, czterochloroetylen, dioksan, dwubromoetan, dwuchlorobenzen, dwuchloroetylen, dwuchloronitroetan, dwuchloropropan, dwuetyloketon, dwupropyloketon, epichlorohydryna, estry, etery, etylobenzen, freon, heptan, glikol metylowy, kamfora, ksylen, kwas octowy, lizol, merkaptany, metylobutyloketon, mocznik, nafta, naftalen, nikotyna, nitrobenzen, nitrogliceryna, nitropropan, nitrotoluen, octan amylu, octan etylu, octan winylu, ozon, styren, terpentyna, tetralina, tetrahydrofuran, tiofen, tlenek mezytylu, toluen, trójchlorometan, trójchloroetylen oraz opary asfaltu, smoły, pokostu i inne,

Substancje z grupy B: arsenowodór, brom, bromowodór, chlor, dwusiarczek węgla, fluor, formaldehyd, fosforowodór, jod, jodowodór, kwas mrówkowy, siarkowodór,

Substancje z grupy E: chlor, chlorowodór, dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, kwas mrówkowy, siarkowodór, trójtlenek siarki,

Substancje z grupy K: amoniak i jego pochodne organiczne (aminy: metyloamina, dwumetyloamina, dwumetyloetyloamina, etyloamina, iminodwuetyloamina), anilina.

Charakterystyka

Pochłaniacz 3025 ABEK1 wykonany jest z tworzywa sztucznego koloru czarnego. W dolnej części pochłaniacza znajduje się łącznik umożliwiający połączenie z częściami twarzowymi półmasek lub masek, posiadającymi złącza typu bagnetowego:

W górnej części pochłaniacza znajduje się łącznik umożliwiający połączenie z filtrami serii 3000:

Pochłaniacz 3025 ABEK1 w połączeniu z filtrami SECAIR serii 3000 tworzy filtropochłaniacz, np. ABEK1P3.
Na warstwie filtracyjnej znajduje się nadruk zawierający wymagane informacje o wyrobie.
Filtry pakowane są po 2 szt. w torebkę z przezroczystego tworzywa z nadrukowaną instrukcją użytkowania.

Konstrukcja

Pochłaniacz 3025 ABEK1 wykonany jest z:
• materiał sorpcyjny – masa sorpcyjna na bazie węgla aktywnego
• obudowa (puszka) – polipropylen

Wymagania

Pochłaniacze 3025 ABEK1 są zgodne z:

  • przepisami dyrektywy Rady 89/686/EWG wprowadzonej w Polsce na mocy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku (Dz. U. nr 166, poz. 1360) i rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 roku (Dz. U. z 2005 r. Nr 259, poz. 2173) zastępującego z dniem 1 stycznia 2006 roku rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2003 roku (Dz. U. Nr 80, poz. 725).
  • europejska normą zharmonizowana EN 14387:2004 + A1:2008 (PN-EN 14387:2004 + A1:2008)

Instrukcja mocowania

1. Wyjąć pochłaniacze z opakowania;
2. Sprawdzić dane identyfikacyjne (kolor kodu, oznaczenie literowe), by upewnić się, że dobrane pochłaniacze 3025 ABEK1 są właściwe dla danego zastosowania;
3. Połączyć pochłaniacz z półmaską tak, aby znacznik na złączu bagnetowym znalazł się na wysokości mocowania krzyżaka półmaski;
4. Przekręcić do oporu, w kierunku ruchu wskazówek zegara.

Przechowywanie

Pochłaniacze należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, pozbawionych szkodliwych par i gazów, zapewniających utrzymanie temperatury −5 °C – +40 °C i wilgotności względnej ok. 80%. Pochłaniacze nie powinny być przechowywane razem z substancjami toksycznymi i działającymi agresywnie na materiały, z których są wykonane lub wydzielającymi nieprzyjemne zapachy. Przed użyciem pochłaniacze powinny być przechowywane tylko w oryginalnych opakowaniach.

Trwałość

Producent gwarantuje zachowanie parametrów użytkowych pod warunkiem przechowywania szczelnie zapakowanych pochłaniaczy (opakowanie fabryczne) przez okres 5 lat od daty produkcji.