EN 374 – Rękawice chroniące przed chemikaliami

W wielu krajach ponad 15 000 różnego rodzaju chemikaliów używane jest przy produkcji ponad 60 000 produktów. Przetestowane rękawice ochronne są dobrym rozwiązaniem chroniącym przed wieloma chemikaliami. W celu określenia wymaganego stopnia ochrona należy ustalić dwie wielkości: rodzaj i czas kontaktu rękawicy z chemikaliami.

Norma EN-374 określa właściwości rękawic dotyczące ochrony użytkownika przed substancjami chemicznymi i/lub mikroorganizmami.

Penetracja

Penetracja jest to przenikanie substancji chemicznych i/lub mikroorganizmów przez materiały porowate, szwy, nakłucia
i inne niedoskonałości materiału rękawicy ochronnej na poziomie pozamolekularnym.

Rękawica nie powinna wykazywać nieszczelności podczas testów na upływ powietrza i/lub wody oraz powinna być kontrolowana i testowana zgodnie z dopuszczalnymi poziomami jakości.

Poziom jakości Dopuszczalny poziom jakości Poziom kontroli
Poziom 3 < 0.65 G1
Poziom 2 < 1.5 G1
Poziom 1 < 4.0 S4

en374

 A B C

Piktogramowi „Odporność chemiczna” musi towarzyszyć 3-cyfrowy kod. Kod ten odnosi się do kodów literowych trzech
substancji chemicznych (z listy 12 standardowo zde/niowanych substancji chemicznych), dla których czas przebicia
wynosi przynajmniej 30 minut.

Litera kodu Substancja chemiczna Klasa
A Metanol Alkohol pierwszorzędowy
B Aceton Keton
C Acetonitryl Związek nitrylowy
D Dwuchlorometan Parafina chlorowana
E Dwusiarczek węgla Związek organiczny zawierający siarkę
F Toluen Węglowodór aromatyczny
G Dwuetyloamina Amina
H Tetrahydrofuran Związek heterocykliczny i eteru
I Octan etylu Ester
J n-Heptan Węglowodór nasycony
K Wodorotlenek sodowy 40% Zasada nieorganiczna
L Kwas siarkowy 96% Nieorganiczny kwas mineralny

Przenikanie

Rękawice gumowe i plastikowe nie zawsze powstrzymują płyny.
Czasami zachowują się jak gąbka, nasiąkając płynami i przetrzymując je przy skórze. Konieczne jest więc przeprowadzenie
pomiarów czasu przebicia, czyli czasu, po jakim niebezpieczne płyny docierają do skóry.

Każda testowana substancja chemiczna klasy/kowana jest pod względem czasu przebicia (poziom jakości od 0 do 6)

Mierzony czas przebicia Wskaźnik ochrony
> 10 minut Klasa 1
> 30 minut Klasa 2
> 60 minut Klasa 3
> 120 minut Klasa 4
> 240 minut Klasa 5
> 480 minut Klasa 6

EN374-2-2

Piktogram „Niska odporność chemiczna” lub „Wodoodporność” powinien znajdować się na tych rękawicach, które nie osiągnęły czasu przebicia powyżej 30 minut dla przynajmniej trzech substancji chemicznych ze zdefiniowanej listy, ale które spełniają test penetracji.

en374_1

Piktogram „Mikroorganizmy” powinien znajdować się na rękawicach, które uzyskały przynajmniej 2 poziom jakości w teście penetracji.